Naudojimosi sąlygos

Taisyklės ir sąlygos
Tinklapis http://www.geltoni.co.uk (toliau "Tinklapis") priklauso ir yra valdomas įmonės "Directory Services Online Ltd" („DSO“). DSO yra įmonė, registruota D.Britanijoje, Nr. 06101095.

1. Naudojimosi sąlygos
Kreipdamiesi ar naudodamiesi bet kuria Geltoni.co.uk dalimi jūs sutinkate laikytis šių naudojimosi sąlygų. Jei jūs nenorite laikytis šių sąlygų, jums negalima kreiptis ar naudotis Geltoni.co.uk.
Bet kuriuo metu mes galime pakeisti šias sąlygas nepranešdami jums. Turėdami pastovią prieigą ir naudodamiesi Geltoni.co.uk jūs sutinkate laikytis naujausios naudojimosi sąlygų versijos. Norėdami sužinoti pakeitimus, periodiškai patikrinkite šias sąlygas.

2. Autorinės teisės
DSO turi juridinę teisę į visą intelektinę nuosavybę, patalpintą Geltoni.co.uk svetainės puslapiuose, išskyrus tuos atvejus, kai nurodyta kitaip. Ši intelektinės nuosavybės teisė be apribojimų apima autorines ir duomenų bazės teises į visą informaciją, kuri pateikiama kaip tinklapio paieškos rezultatai. � DSO Ltd. 2007.

Geltoni.co.uk naudoja trečiosios šalies teikiamas paslaugas:

Leidimą naudotis žemėlapiais ir kartografiniais duomenimis suteikia Google Inc. Už neteisėtą kopijavimą gali būti traukiama baudžiamojon ir/arba civilinėn atsakomybėn. Asmeniniam naudojimui jums leidžiama pasidaryti momentinę žemėlapio kopiją ekrane. Visiems kitiems atvejams ir/arba kopijavimui turite gauti išankstinį raštišką leidimą iš Google Search Ltd.

3. Informacijos naudojimas
Jokios medžiagos iš tinklapio negalima kopijuoti, perkelti, atkurti, platinti, demonstruoti ar viešai naudotis, perspausdinti, siųsti, persiųsti, išsaugoti, perduoti ar kokiu nors būdu platinti, pritaikyti ar pakeisti.
Draudžiama:


Taip pat draudžiama naudoti informaciją:


4. Informacijos apsauga

DSO užtikrina pateiktos asmeninės informacijos saugumą ir garantuoja neperduoti jos trečiai šaliai.

DSO yra registruotas informacijos valdytojas (data controller) Jungtinės Karalystės Informacijos kontrolės departamente (Information Commissioner's Office).
Registracijos numeris: Z1027365.

Daugiau informacijos apie dispnuojamos informacijos tipus rasite adresu: http://www.ico.gov.uk/


5. Garantijos ir skundai

DSO ir kartu veikiančios bei informaciją suteikiančios organizacijos deda visas pastangas, kad tinklapyje Geltoni.co.uk prieinama informacija būtų kuo tikslesnė.

Tačiau nei DSO, nei jokie jos tarnautojai, direktoriai, darbuotojai, filialai, agentai, trečiosios šalys, teikiančios informaciją, rėmėjai, leidimų išdavėjai ar pan. negali suteikti nei išreikšti garantijų:

Vartotojas turi teisę į paslaugos nutraukimą ir jos mokesčio susigražinimą per 7 kalendorines dienas nuo paslaugos užsakymo datos ir laiko.


6. Bendri patarimai

DSO netarpininkauja ir nelaiduoja už tuos asmenis, įmones ir kitas organizacijas, kurių prekės ar paslaugos gali būti rodomos ar minimos tinklapyje.

DSO pataria vartotojams įsitikinti siūlomų prekių ir paslaugų tikslumu arba asmenų, įmonių ar kitų organizacijų, kurių prekės ar paslaugos gali būti rodomos ar minimos Geltoni.co.uk, turima kvalifikacija ar kompetencija.

Tinklapis gali suteikti priėjimą prie tam tikros finansinės informacijos, kurią suteikia trečiosios šalys, įskaitant ir informaciją apie pramonę, įmones, kapitalą, investicijas ir vertybinius popierius. Tokia informacija apie investicijas yra skelbiama turint tikslą tik informuoti ir neturėtų būti vertinama kaip investavimo patarimas arba naudojama prekybos ar investavimo tikslu.

7. Atsakomybės ribojimas

Nei DSO, nei kartu veikiančios bei informaciją suteikiančios organizacijos nesiekia riboti ar pašalinti atsakomybę už neatsargumo sukeltą mirtį ar asmens sužeidimą.

Jokiomis aplinkybėmis DSO ir jokie jos tarnautojai, direktoriai, akcininkai, darbuotojai, filialai, agentai, rėmėjai, leidimų išdavėjai ar kitos šalys, dalyvaujančios Geltoni.co.uk kūrime, priežiūroje ar platinime nebus atsakingi už jokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, specialią ar neatsitiktinę žalą dėl:

DSO negali užtikrinti ar garantuoti internetu perduodamos informacijos saugumo. Jūs patys atsakote už bet kokią informaciją ar duomenis, kurią perduodate naudodamiesi tinklapio paslaugomis. DSO nėra atsakingi už jokią žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl tokios informacijos perdavimo.

8. Kitos sąlygos
Sutartis tarp Jūsų ir DSO apima šias sąlygas ir visus kitus čia konkrečiai paminėtus dokumentus, susijusius su sutarties dalyku. Jeigu kompetentingas teismas nustato, kad kuri nors šių sąlygų nuostata yra neteisėta, neturinti juridinės galios ar neginama teismine tvarka, ta nuostata turi būti išbraukiama iš šių sąlygų, o likusios nuostatos lieka ir galioja toliau.

9. Įstatymo taikymas ir jurisdikcija
Šios sąlygos vadovaujasi ir yra aiškinamos remiantis D. Britanijos įstatymais. DSO administruoja tinklapį D. Britanijoje. Tačiau juo galima naudotis ir iš kitų pasaulio vietų. Nors ten gali galioti kitokie įstatymai nei D. Britanijoje, naudodamiesi Geltoni.co.uk jūs sutinkate, kad visiems dalykams, susijusiems su jūsų naudojimusi Geltoni.co.uk bus taikomi D. Britanijos įstatymai, neatsižvelgiant į įstatymų skirtumus. Jūs ir DSO taip pat sutinkate paklusti neišimtinei D. Britanijos teismų jurisdikcijai. Tinklapio vartotojai, besinaudojantys ja už D. Britanijos ribų, pripažįsta, kad taip elgiasi savo noru ir atsako už vietinių įstatymų laikymąsi.